فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی