فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص رادیو آنکولوژی (رادیوتراپی-آنکولوژی)
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی