فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
متخصص پزشکی قانونی
۱۳۸۱
دارای بورد تخصصی