فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۴
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۸
دارای بورد تخصصی