فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
متخصص داخلی
۱۳۹۰
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۳
دارای بورد فوق تخصصی