فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص پزشکی قانونی
۱۳۹۳
دارای بورد تخصصی