دکتر سهیلا سادات واقفی
درصد دیه یا ارش؟
دکتر سهیلا سادات واقفی
متخصص پزشکی قانونی
متخصص پزشکی قانونی

قبل  

دکتر سهیلا سادات واقفی
بکارت
دکتر سهیلا سادات واقفی
متخصص پزشکی قانونی
متخصص پزشکی قانونی

قبل  

دکتر سهیلا سادات واقفی
رابطه جنسی
دکتر سهیلا سادات واقفی
متخصص پزشکی قانونی
متخصص پزشکی قانونی

قبل  

دکتر سهیلا سادات واقفی
دی ان ای
دکتر سهیلا سادات واقفی
متخصص پزشکی قانونی
متخصص پزشکی قانونی

قبل  

دکتر سهیلا سادات واقفی
علت فوت
دکتر سهیلا سادات واقفی
متخصص پزشکی قانونی
متخصص پزشکی قانونی

قبل  

دکتر سهیلا سادات واقفی
علت اصلی مرگ پدرم چیست
دکتر سهیلا سادات واقفی
متخصص پزشکی قانونی
متخصص پزشکی قانونی

قبل