فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی