دکتر طاهره یاوری
دکتر طاهره یاوری
تهران
شماره نظام : 141628
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۲
متخصص داخلی
۱۳۹۸
دارای بورد تخصصی