دکتر عباس یوسفی نژاد
دکتر عباس یوسفی نژاد
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
فارس ، شيراز
شماره نظام : ت۲۹۳۵
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
۱۳۸۷
کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
۱۳۸۹
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
۱۳۹۳