فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۶