دکتر سروناز زواریی
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تهران
شماره نظام : 122243
دکتر سروناز زواریی
بیرون زدگی یک قسمت از است...
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر سروناز زواریی
ساق پا
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر سروناز زواریی
بی حسی شصت پا
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر سروناز زواریی
شکستگی متاتارس پا
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر سروناز زواریی
بعد ار جراحی acl
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر سروناز زواریی
درد و مشکلات مچ دست
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر سروناز زواریی
گزگز انگشتان دست چپ
دکتر سروناز زواریی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...