دکتر هادی زیدآبادی نژاد

پزشک عمومی
معرفی دکتر زیدآبادی نژاد
خدمات پزشکی در محروم ترین نقاط کشور / فعال در زمینه آموزش پزشکی و مشاوره امتحان دستیاری و پیش کارورزی
خدمات پزشکی در محروم ترین نقاط کشور / فعال در زمینه آموزش پزشکی و مشاوره امتحان دستیاری و پیش کارورزی