غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم