غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 7 شهریور
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 10 شهریور
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم