غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 8 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 8 اردیبهشت
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 48 دقیقه
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 3 اردیبهشت
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده