غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 17 روز