غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد 2 مرداد
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 6 مرداد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم