گوش، حلق، بینی، سر و گردن
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گ...
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 روز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 7 اردیبهشت
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده