عمومی

مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 23 فروردین
پزشک عمومی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 18 فروردین