عمومی

پزشک عمومی
پزشک عمومی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد 22 تیر
پزشک عمومی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 52 دقیقه
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 17 دقیقه
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 23 تیر
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 دقیقه
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 22 تیر