عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 4 خرداد
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز