مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص داخلی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص داخلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص داخلی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 14 خرداد
مشاوره متنی 18,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 14 خرداد
متخصص داخلی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش...
متخصص داخلی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد امروز