مغز و اعصاب
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)