ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 25 آذر
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
فوق تخصص جراحی زانو و فلوشیپ فلوشیپ آرتروس...