ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تبلیغ
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 29 بهمن
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 2 اسفند
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 1 اسفند
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی...
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی...
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی