ارتوپدی، طب فیزیکی و درد

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 18 فروردین
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 17 فروردین
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم...
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ فلوشیپ آرتروسکوپی ز...
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
فوق تخصص جراحی زانو و فلوشیپ فلوشیپ آرتروس...
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی