ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 21 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 5 اسفند
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
فوق تخصص جراحی زانو و فلوشیپ فلوشیپ آرتروس...