ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 20 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 4 شهریور
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 4 شهریور
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 3 شهریور
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی