ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد 9 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 9 اردیبهشت
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 5 اردیبهشت
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 7 اردیبهشت
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 4 اردیبهشت
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم...
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 5 روز