ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 6 آبان
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 6 آبان
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد