ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 22 ساعت
نوبت حضوری 45,000 تومان اولین وقت آزاد 28 خرداد
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 27 خرداد
متخصص ارتوپدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 18 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 30 خرداد
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم...
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد