ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 6 مرداد
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 2 مرداد