ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
نوبت حضوری 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 1 خرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم...
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 5 روز