ارتوپدی، درد و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 18 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 7 مرداد
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 7 مرداد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی