نوزادان و اطفال
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص قلب کودکان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص نوزادان و فلوشیپ نوزادان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
متخصص بیماری های کودکان
فوق تخصص ریه کودکان