نوزادان و اطفال
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
فوق تخصص قلب کودکان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
فوق تخصص نوزادان و فلوشیپ نوزادان
متخصص بیماری های کودکان
فوق تخصص ریه کودکان