نوزادان و اطفال
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 2 مرداد
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 2 مرداد