مشاوره دارویی
دکترا حرفه ای داروسازی
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
دکترا حرفه ای داروسازی
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 2 اسفند
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 روز
دکترا حرفه ای داروسازی