مشاوره دارویی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 3 اردیبهشت
دکترا حرفه ای داروسازی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 3 اردیبهشت
دکترا حرفه ای داروسازی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 روز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 5 اردیبهشت
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی