مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 18 خرداد
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز