سوالات پزشکی گروه گوارش و کبد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر امیر انوشیروانی
درد معده
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
مشاوره شیر خشک
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
مشاوره شیر خشک
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
جواب آزمایش
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
غذای کمکی بچه
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
پولیپ صفرا
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پژمان علوی نژاد
معده عصبی. تنگی نفس، بی ح...
دکتر پژمان علوی نژاد
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر رضا رشیدی
کولیت زخمی
دکتر رضا رشیدی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
آزمایش
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
نفخ و گاز شکم
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد