سوالات پزشکی گروه داخلی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سیدهادی حسینی سعادت
کرونا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر مهتاب رضازاده
درد پشت
دکتر مهتاب رضازاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
آزمایش چک آپ
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر مهتاب رضازاده
کرونا
دکتر مهتاب رضازاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر مهتاب رضازاده
تفسیر جواب آزمایش
دکتر مهتاب رضازاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
کرونا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
کرونا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر شهریار موثق
لرز
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر مهتاب رضازاده
تنگی نفس و سرفه
دکتر مهتاب رضازاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
کرونا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی