فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

یک فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم در موضوعاتی مربوط به بررسی بیماری های غدد درون ریز شامل هیپوتالاموس، هیپوفیز، تیروئید، پانکراس، غدد فوق کلیوی، غدد تولید مثل زن و مرد، پاراتیروئید و سوخت و ساز کلسیم، فسفر و چربی ها در بدن و بیماری های متابولیک استخوان مثل پرکاری تیروئید، کم کاری تیروئید، کم کاری هیپوفیز، دیابت، گواتر و... فعالیت می کند.
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 63,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 35,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 11 خرداد
نوبت حضوری 70,000 تومان اولین وقت آزاد 11 خرداد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
خراسان رضوی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم