فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

یک فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم در موضوعاتی مربوط به بررسی بیماری های غدد درون ریز شامل هیپوتالاموس، هیپوفیز، تیروئید، پانکراس، غدد فوق کلیوی، غدد تولید مثل زن و مرد، پاراتیروئید و سوخت و ساز کلسیم، فسفر و چربی ها در بدن و بیماری های متابولیک استخوان مثل پرکاری تیروئید، کم کاری تیروئید، کم کاری هیپوفیز، دیابت، گواتر و... فعالیت می کند.
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد 12 آبان
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 5 آبان
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 2 آبان