متخصص پزشکی قانونی

یک متخصص پزشکی قانونی در موضوعاتی مربوط به اظهارنظر کارشناسی در کلیه امور پزشکی بر حسب نیاز مثل تشخیص و درمان مسمومیت ها و... فعالیت می کند.