فوق تخصص گوارش و کبد

یک فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری های گوارشی، کبدی، مجاری صفراوی و لوزوالمعده بزرگسالان مثل سیروز کبدی، ورم معده، زخم معده و... فعالیت می کند.
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 10 خرداد
خراسان رضوی
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
مشاوره ویدئویی 52,000 تومان اولین وقت آزاد 10 خرداد
کردستان
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 22 خرداد