فوق تخصص گوارش و کبد

یک فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری های گوارشی، کبدی، مجاری صفراوی و لوزوالمعده بزرگسالان مثل سیروز کبدی، ورم معده، زخم معده و... فعالیت می کند.
مازندران
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 52,000 تومان اولین وقت آزاد 7 خرداد
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 15 ساعت
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 12 خرداد
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 6 خرداد
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 6 روز
کردستان
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 6 خرداد