متخصص زنان، زایمان و نازایی

یک متخصص زنان و زایمان در موضوعاتی مربوط به پیشگیری (مخصوصا غربالگری)، تشخیص، درمان و کنترل بیماری های دستگاه تولید مثل زنان و بیماری های پستان، مثل ناباروری، مراقبت در دوران بارداری، زایمان طبیعی و زایمان زودرس و... فعالیت می کند.
مازندران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 17 فروردین
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 17 فروردین
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
خوزستان
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
کرمانشاه
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ جراحی ...
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 29 دقیقه
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز