متخصص زنان، زایمان و نازایی

یک متخصص زنان و زایمان در موضوعاتی مربوط به پیشگیری (مخصوصا غربالگری)، تشخیص، درمان و کنترل بیماری های دستگاه تولید مثل زنان و بیماری های پستان، مثل ناباروری، مراقبت در دوران بارداری، زایمان طبیعی و زایمان زودرس و... فعالیت می کند.
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 3 اردیبهشت
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
آذربایجان شرقی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
خراسان رضوی