جراحی های عمومی اندام های شکمی
متخصص جراحی عمومی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد امروز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 31 اردیبهشت
متخصص جراحی عمومی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 روز
نوبت حضوری 45,000 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (...
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پ...