متخصص جراحی عمومی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 32 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال ...
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پ...
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی سرطان
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی پستان
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
فوق تخصص جراحی توراکس (قفسه سینه)
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 80,000 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال ...