دکتر هانیه افرازنده
دکتر هانیه افرازنده
خراسان رضوی ، خلیل آباد
شماره نظام : 126462
دکتر هانیه افرازنده
تردید داشتن انگل
دکتر هانیه افرازنده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر هانیه افرازنده
تب و لرز سرگیجه سردرد ...
دکتر هانیه افرازنده
متخصص داخلی
متخصص داخلی