فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص داخلی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی