دکتر اشرف علی مددی
دکتر اشرف علی مددی شماره نظام پزشکی (29883)
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

تهران

دکتر اشرف علی مددی
دوز مصرفی قرص لووتیر...
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
مشکل هورمونی و رابطه...
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
تری گلیسرید
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
هورمونی
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
کم کردن وزن
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
ریش صورت
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
پسری حدودا ۲۰ ساله ه...
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
عبدالستار تنزده
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
آسیب قرص
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
جواب ازمایش
دکتر اشرف علی م...
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل