دکتر اشرف علی مددی
داروهای پرمویی
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
جوش چرکی
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
باد ناحیه سمت راست شکم
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
مشاهده غده
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
نارسایی ثانویه ادرنال
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
معده
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
در مورد تیرویید
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
سرگیجه بسیار شدید
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
مور مور در کم کاری تیروید
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اشرف علی مددی
رشد موهای صورت
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم