دکتر امیر سجادیان
دکتر امیر سجادیان شماره نظام پزشکی (72954)
متخصص گوش، حلق و بینی

تهران

دکتر امیر سجادیان
بینی گرفتگی
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
عمل بینی
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
انحراف بینی
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
کاهش بویایی
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
سنگ لوزه
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
گرفتگی شدید بینی
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
بیماری واریس درتخصص ...
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
خروپف
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
گوش میانی
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر امیر سجادیان
سوراخ گوش
دکتر امیر سجادی...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل