دکتر امیر سجادیان
تهران
شماره نظام : 72954
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 11 خرداد
دکتر امیر سجادیان
گلو و سینه درد
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
مشاوره در مورد جراحی بینی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
پوست ضخیم بینی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
خلط گلو
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
گرفتگی هردو گوش
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
جراحی بینی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
عمل بینی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
جراحی زیبایی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
جراحی بینی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
جراحی بینی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی