دکتر امیر انوشیروانی
دکتر امیر انوشیروانی
تهران
شماره نظام : 113460
دکتر امیر انوشیروانی
یبوست و اسهال
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
معده درد
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
سنگ مجرای صفرایی
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
ercpمجدد برای تغییر استند...
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
تنگی نفس
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
گلو درد
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
معده درد
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
نفخ و رفلاکس
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
حالت تهوع وگلودرد
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
مشکلات گوارشی و تنفسی
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد