فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی