فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۶
دارای بورد تخصصی