دکتر صالح الدین بویا
دکتر صالح الدین بویا
فوق تخصص نفرولوژی
سیستان و بلوچستان ، زاهدان
شماره نظام : 74915ن