فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
۱۳۹۵
دارای بورد تخصصی