دکتر محمد عیسایی
درد شدید پاها
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
گرفتگی شدید عضله پشت کتف
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
با سلام سر گیجه احساس منگ...
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
لرزش انگشت شست دست چپ
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
با سلام.25 شهریور امسال م...
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
سردرد بعد از تشنج زایمان
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
درد گردن و شان و درد پهلو...
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
برق گرفتگی دست زیر آب
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
سرگیجه
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

دکتر محمد عیسایی
عصبی شدن معده
دکتر محمد عیسایی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...