خدمات قابل ارائه توسط دکتر محمد عیسایی
درمان تشنج (صرع)
درمان کیست کلوئید
درمان کیست آراکنوئید مغز
درمان تومورهای هیپوفیز
درمان بی ثباتی ستون فقرات
درمان تومورهای نخاعی
درمان تنگی کانال نخاعی کمر
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان فتق دیسک گردن
درمان فتق دیسک کمر
درمان ضربه مغزی
درمان هیدروسفالی
درمان آنوریسم مغزی
درمان درد کمر