فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۸
دارای بورد تخصصی