دکتر اکبر اعتصام پور
دکتر اکبر اعتصام پور
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
اصفهان
شماره نظام : 30620