دکتر عزت الله رحیمی
کردستان ، سنندج
شماره نظام : 73839
دکتر عزت الله رحیمی
تنفس (تنگی نفس)
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
احساس تنگی نفس بدون تب و ...
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
تنگی نفس به تنهایی
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
مشکوک به کرونا
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
درد گلو وسقف دهان
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
کرونا
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
تنگی نفس. سرفه ی کم. ترش ...
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
از دست دادن حس بویایی و چ...
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
گلو درد
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
درد قفسه سینه
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی