دکتر عزت الله رحیمی
کردستان ، سنندج
شماره نظام : 73839