دکتر حسین فرشادمقدم

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در قزوين
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی